“Regulamin” – Konkurs – wygraj kurtkę puchową Pajak Phantom – do wyboru damska lub męska

REGULAMIN KONKURSU

Promocja: Wygraj 1 kurtkę puchową Pajak Phantom (“Promocja”).

Nagroda: Kurtka puchowa Phantom o wartości 859 zł – kolor do wyboru https://pajaksport.pl/clothes/phantom

Oferowana we współpracy z: Pajak (“Sponsor”)

Data rozpoczęcia: 08.06.2018r.

Data zakończenia: 23.59 w dniu 11.06.2018r., ( nazywane “Okresem Zgłoszeń”)

URL: www.facebook.com oraz www.instagram.com (zwane dalej “Stronami Promocji”)

Organizator: Sama Przez Świat (“Organizator”)

Ta Promocja nie jest sponsorowana, wspierana ani zarządzana w żadnym zakresie przez, lub we współpracy z serwisem Twitter, Facebook czy Instagram.

1. Przystępując do Promocji Uczestnik potwierdza, że przeczytał i zrozumiał niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności Organizatora, dostępne na stronie https://www.samaprzezswiat.pl (“Polityka Prywatności”) oraz akceptuje, że są one dla Uczestnika w całości wiążące.

2. Do wzięcia udziału nie jest wymagany żaden zakup i udział w Promocji mogą wziąć zarejestrowani użytkownicy mediów społecznościowych Instagram.

3. Aby wziąć udział w konkursie należy

a) zgłosić chęć udziału poprzez zostawienie komentarza pod postem konkursowym oraz,

b) Śledzić konto Organizatora na instagramie @samaprzezswiat @pajaksport @hajboss @wszczytowejformie @comewithme.pl @weroampoland oraz @marekogien

4. W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie osoby mające miejsce stałego pobytu w Polsce, w wieku lat szesnastu (16) lub więcej. Jeśli Uczestnik jest powyżej szesnastego (16) roku życia, ale poniżej pełnoletności, rodzic lub opiekun prawny otrzyma e-mail ze wskazówkami dotyczącymi zgody na udział uczestnika w Promocji. Jeśli rodzic lub opiekun prawny nie wyrazi zgody na udział osoby niepełnoletniej pomiędzy szesnastym (16) rokiem życia a osiągnięciem pełnoletności, taka osoba niepełnoletnia nie może uczestniczyć w Promocji. Jeśli Zwycięzca nie osiągnął pełnoletności (co do zasady osiemnastego (18) roku życia), jego wybranym gościem musi być rodzic lub opiekun prawny. Osoby niepełnoletnie które nie ukończyły 16 roku życia mogą być Uczestnikiem Konkursu wyłącznie jeśli posiadać będą pisemną zgodę opiekuna prawnego. Treść zgody stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

5. Dozwolone jest wyłącznie jedno zgłoszenie na osobę. Dla uniknięcia wątpliwości, wielokrotne ponowne komentarze nie będą uwzględniane.

6. Dla uniknięcia rozczarowania, zalecamy uczestnikom upewnić się, że dysponują dostępem do Internetu w kolejnym dniu od zakończenia przyjmowania zgłoszeń w razie, gdyby zostali Zwycięzcą Nagrody, gdyż Organizoator będzie próbował skontaktować się ze Zwycięzcą.

7. Organizator może odmówić przyznania Nagrody, lub żądać jej zwrotu od uczestnika, w przypadku oszustwa, nieuczciwości lub jej uzyskania wbrew postanowieniom Regulaminu. Dla uniknięcia wątpliwości, nieuczciwość może obejmować między innymi założenie wielu kont Facebooku i Instagramie w celu zwiększenia liczby zgłoszeń na osobę, manipulowanie procesem zgłoszeń oraz/lub używanie generowanych komputerowo, programowanych automatycznie, opartych na skryptach, makrach i innych zautomatyzowanych sposobów zgłoszenia.

8. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że przeczytał i zrozumiał regulamin serwisu Instagram https://instagram.com/about/legal/privacy/

9. Zgłoszenia nieprawidłowe, niepełne lub uszkodzone z przyczyn zależnych od uczestnika będą nieważne. Zgłoszenia nie mogą być wysyłane przez przedstawicieli lub osoby trzecie.

10. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do konkursu oświadcza, że powstałe w związku z niniejszym konkursem Dzieło nie narusza w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne do tego Dzieła nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.

11. Pracownicy i członkowie najbliższej rodziny Organizatora lub Sponsora oraz wszelkich podmiotów z nimi powiązanych oraz/lub agencji powiązanych z niniejszą Promocją nie mogą wziąć udziału w Promocji.

12. Wybór Zwycięzcy: Zwycięzca(-y) (zwany dalej “Zwycięzca(-y)”) zostanie wybrany spośród wszystkich poprawnych zgłoszeń w terminie 1 dnia roboczego od końca Okresu Zgłoszeń przez panel niezależnych jurorów (“Rozstrzygnięcie”). Panel wybierze zwycięskie zgłoszenie w oparciu o następujące kryteria: 1) kreatywność, 2) oryginalność, 3) humor; każde z kryteriów zostanie ocenione w skali 1-3 punktów przez każdego z jurorów. W razie remisu, zgłoszenia z równą liczbą punktów będą ponownie oceniane przez jurorów do czasu wyłonienia zwycięzcy. Zwycięzcy zostaną zawiadomieni e-mailem bądź wiadomością prywatną w terminie 1 dnia od Rozstrzygnięcia oraz listem poleconym zostanie wysłane potwierdzenie takiego zawiadomienia. Zgłoszenia otrzymane po Okresie Zgłoszeń nie będą uwzględniane.

13. Zwycięzca(-y) może zostać poproszony o wykazanie, że spełniał on warunki uczestnictwa w promocji oraz może być zobowiązany do wykazania, że jest uprawnionym właścicielem zwycięskiego konta Twitter, Facebook lub Instagram. Jeśli ze Zwycięzcą nie można nawiązać kontaktu w czasie 14 dni roboczych od zawiadomienia zgodnie z paragrafem 12, Organizator zastrzega sobie prawo wybrania nowego zwycięskiego zgłoszenia i przyznania nagrody alternatywnemu Zwycięzcy. Organizator musi być informowany o zmianach w danych konta Uczestnika, które odnoszą się do własności takiego konta w Okresie Zgłoszeń. Aby uniknąć rozczarowania uprasza się o sprawdzenie czy Uczestnik ma włączoną możliwość otrzymywania wiadomości prywatnych od osób nieznanych, w szczególności ma to zastosowanie wśród Uczestników konkursu na Facebooku.

14. Nagrody są wymienione wyczerpująco w niniejszym Regulaminie. Regulaminy osób trzecich mogą mieć zastosowanie do części Nagrody w odpowiednich przypadkach.

15. Nagroda: Kurtka puchowa Pajak

16. Zwycięzca nie ma możliwości wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny.

17. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.

18. Organizator zastrzega prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że uczestnicy zostaną powiadomieni z wyprzedzeniem oraz zmiana taka nie wpłynie na prawa nabyte przez uczestników. W razie decyzji Zwycięzcy(-ów) o odmowie przyjęcia Nagrody, alternatywny Zwycięzca może zostać wybrany zgodnie z metodą określoną w niniejszym Regulaminie.

19. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.

20. Organizator wykorzysta dane osobowe każdego z uczestników dla celów przeprowadzenia niniejszej Promocji. Uczestnik powinien zapoznać się ze szczegółowymi postanowieniami zawartymi w Polityce Prywatności. Zwracamy uwagę, że dane uczestników mogą być przekazywane, przechowywane i przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

21. Jeśli uczestnik wyraził na to zgodę, Organizator (oraz w odpowiednich przypadkach również jego partnerzy biznesowi) mogą również wykorzystywać dane udostępnione przez uczestników do nawiązania kontaktu w celach marketingowych.

22. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania każdego Zwycięzcy z powodu nieprzestrzeganie Regulaminu. W przypadku dyskwalifikacji Zwycięzcy, może on wnieść reklamację zgodnie z paragrafem 25 poniżej. W przypadku dyskwalifikacji Zwycięzcy, alternatywny Zwycięzca może zostać wybrany zgodnie z metodą określoną w niniejszym Regulaminie.

23. Zwycięzca(-y) może zostać wezwany do uczestnictwa w materiałach promocyjnych lub marketingowych, Uczestnik niniejszym wyraża zgodę do wykonania wszelkich rozsądnych próśb Organizatora, Sponsora lub spółek powiązanych bez dodatkowego wynagrodzenia. Uczestnik niniejszym wyraża zgodę na podpisanie wszelkich wymaganych dokumentów dotyczących udziału Uczestnika w takiej promocji lub marketingu, w szczególności uczestnik wyrazi zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora, Sponsora lub spółki powiązane jego wizerunku w materiałach promocyjnych i marketingowych.

24. Dokonując zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, Uczestnik deklaruje przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz praw do artystycznych wykonań do rozwiązania konkursowego („Dzieło”). Z chwilą otrzymania Nagrody w Konkursie Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do rozwiązania konkursowego oraz prawa pokrewne bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania określoną techniką, w tym zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b) w zakresie obrotu egzemplarzami dzieła–wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania dzieła wsposób inny niż określony w lit.b – nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, atakże publicznego udostępniania utrwalenia dzieła w taki sposób, aby każdy mógłmieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym ( w szczególnościprzez Internet, sieci telefonii komórkowych w tym, GSM, węzłów telekomunikacyjnych),

d) wykorzystanie w utworach multimedialnych,

e) wykorzystanie dzieła i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy,

f) wykorzystanie dzieła dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocjiidentyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalnościgospodarczej.

Ponadto Uczestnik bez dodatkowego wynagrodzenia upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Dzieła, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem Dzieła na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji Dzieła, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji. Uczestnik zgadza się również na publikację swojego wizerunku w razie wygranej.

25. Procedura reklamacyjna. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora w terminie 21 dni od zakończenia Promocji. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres uczestnika, link do konta Twitter, Facebook lub Instagram, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji

26. PROMOCJE WYMAGAJĄCE OD UCZESTNIKÓW UDOSTĘPNIENIA TREŚCI STWORZONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA. Jeśli udział wiąże się z udostępnieniem treści stworzonych przez użytkownika w dowolnej formie:

a) Uczestnicy oświadczają i zobowiązują się, że są zgodnie z prawem właścicielem wszelkich praw własności intelektualnej do ich zgłoszenia (włączając wszelkie obrazy i tekst udostępnione przez uczestnika jako część procesu zgłoszenia), że ich zgłoszenie jest ich wynikiem ich własnej i oryginalnej pracy i nie narusza żadnych praw osób trzecich.

b) Uczestnicy oświadczają, że ich zgłoszenie nie narusza prawa ani zasad współżycia społecznego obowiązujących w ich miejscu zamieszkania.

c) Uczestnicy wyrażają zgodę na użycie ich zgłoszenia przez Organizatora oraz jego wybranych sublicencjobiorców do celów marketing i promocji Organizatora (licencja). Licencja jest nieodpłatna, niewyłączna i upoważnia Organizatora do: używania zgłoszenia (w całości lub części), do włączania zgłoszenia do innych utworów, w dowolnej formie, mediach i technologii, zmiany, modyfikacji, skrócenia, rearanżacji, dodania do, usunięcia z, kopiowania, tłumaczenia, dubingowania, adaptacji, publikacji, wykorzystywania oraz używania samego zgłoszenia lub jego treści oraz elementów wchodzących w skład zgłoszenia, włączając wszelkie nazwy, lokalizacje i wizerunek w jakichkolwiek mediach, w szczególności w mediach cyfrowych i elektronicznych, komputerach, mediach dźwiękowych i audiowizualnych, w dowolnym języku, na całym świecie i w dowolny sposób, w celach sprzedaży, reklamy, promocji, handlowych i wszelkich innych celach bez dodatkowej analizy, zawiadomienia, zgody, świadczenia czy wynagrodzenia. Dla uniknięcia wątpliwości, licencja obejmuje w szczególności zwielokrotnianie zgłoszeń, rozpowszechnianie zgłoszeń, publiczne udostępnianie zgłoszeń w miejscu i czasie wybranym przez odbiorców, eksploatację utworu w jakichkolwiek mediach, które Organizator wybierze. Licencja jest skuteczna na terytorium całego świata i jest udzielona w momencie wysłania zgłoszenia w ramach Promocji i pozostaje ważna przez okres ośmiu lat; licencja nie może być wypowiedziana w okresie pierwszych 5 lat, po tym okresie może zostać wypowiedziana przez doręczenie Organizatorowi wypowiedzenia po upływie pierwszych 5 lat licencji z okresem wypowiedzenia wynoszącym 3 lata. Dla uniknięcia wątpliwości, powyższa licencja obejmuje również zgodę uczestnika na modyfikację zgłoszeń, zgodę uczestnika na tworzenie i rozporządzanie przez Organizatora utworami zależnymi stworzonymi w oparciu o zgłoszenia, jak również udzielenie Organizatorowi prawa do zezwalania osobom trzecim na zmianę zgłoszeń oraz do udzielania zgody na korzystanie i rozporządzanie tak powstałymi utworami zależnymi. Niezależnie od powyższych postanowień, Organizator nabywa wszelkie prawa do zwycięskiego zgłoszenia na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego.

d) Uczestnicy oświadczają i zobowiązują się, że nabyli wszelkie odpowiednie prawa i pisemne zgody od osób fizycznych przedstawionych w zgłoszeniu oraz że zgłoszenie nie przedstawia żadnych osób poniżej 13 roku życia, chyba że jest to dziecko uczestnika i uzyskali zgodę tego dziecka.

e) Uczestnicy niniejszym zobowiązują się nie wykonywać (oraz oświadczają, że wszystkie osoby przedstawione w zgłoszeniu zobowiązały się nie wykonywać) żądnych praw osobistych do i związanych ze zgłoszeniem.

f) Uczestnicy zobowiązują się dokonać innych czynności oraz podpisać takie dokumenty, które mogą być rozsądnie wymagane od nich przez Organizatora w celu umożliwienia Organizatorowi użycia ich zgłoszenia w dozwolonych celach.

27. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania wszelkich treści, które budzą zastrzeżenie Organizatora do właściwych organów władzy.

28. Niniejszy Regulamin, informacje o promocji umieszczone na Stronie Promocji oraz Polityka Prywatności stanowią całość umowy pomiędzy stronami.

29. Niniejsza promocja oraz wszelkie spory z niej wynikające lub z nią związane będą regulowane przez prawo angielskie, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ochrony konsumenta.

30. Niniejszy Regulamin jest udostępniony uczestnikom w formie elektronicznej na stronie samaprzezswiat.pl .

Author

Solo traveler around the world

Write A Comment